Algemene Voorwaarden

Alfa Dog Food

Zetel:
Bosstraat 184
9340 Lede
BTW BE 0819.392.652
Mail: sofie@alfadogfood.be

Winkel:
Boudewijnlaan 73
9300 Aalst

Artikel 1: Privacy en Gegevensbeheer

Alfa Dog Food respecteert ten alle tijden de privacy van de gebruikers van onze site en verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de afgesloten overeenkomst.
Volgens de wet van 08 december 1992 betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, houden wij ons ertoe uw gegevens nooit te verkopen, verhuren of door te geven aan derden.
Op bepaalde momenten kan u geheel vrijblijvend e-mail van ons ontvangen waar nieuwe producten of lopende promoties worden voorgesteld. U kan zich ten alle tijden van deze mailinglijst laten verwijderen.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

De “algemene voorwaarden” zijn op het volledige aangeboden gamma en bij elke aankoop bij Alfa Dog Food van toepassing.
De koper aanvaardt dat deze voorwaarden van toepassing zijn, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, zelfs mochten deze bedingen dat zij als enige van toepassing zouden zijn.
Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
Alfa Dog Food is in geen geval verantwoordelijk voor het eventueel onvolledig zijn qua informatie, druk of materiële fouten van de website.
Alle aangeboden producten zijn steeds beschikbaar zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven.
We behouden ons steeds het recht om bestellingen te weigeren en/ of aan te passen, zonder opgave van reden.
Leveringstermijnen kunnen worden aangepast, gesplitst of onderworpen worden aan bijkomende voorwaarden.
Specifieke, bijkomende vragen kunnen steeds schriftelijk worden gemeld via e-mail.

Alfa Dog Food kan deze voorwaarden ten alle tijde wijzigen of aanpassen.
Elke aankoop gedaan na een eventuele wijziging houdt een automatische aanvaarding in van de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

Alle aangekochte artikelen blijven eigendom van Alfa Dog Food tot het volledige aankoopbedrag is ontvangen door Alfa Dog Food.
De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikel te verpanden noch op enig andere wijze te bezwaren.
De klant verbindt er zich toe, indien nodig, derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen.

 

Artikel 4: Levering en overmacht

Leveringen met diepvriesproducten worden uitgevoerd na het ontvangen van de betaling en op de aangeven, afgesproken dag.
Bestellingen met diepvriesartikelen worden afgeleverd één uur voor of na het afgesproken uur en afhankelijk van de verkeerssituatie. Het uur wordt u bevestigd via sms of mail. Alfa Dog Food is in geen geval verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven afleveradres. De klant dient dus attent te zijn voor het correct doorgeven van het leveringsadres.
Leveringen met diepvriesartikelen gebeuren vanaf een aankoop van 100 euro met een leveringskost van 7,50 euro en binnen een straal van 20 km.
Vanaf 200 euro zijn leveringen gratis.
Leveringen zonder diepvriesproducten worden gewoon verzonden via B-post. Voor deze leveringen wordt een toeslag aangerekend in België van 6,50 euro met een maximum tot 30kg.
De klant aanvaardt hiervoor dat elektronische communicatie als bewijslast kan dienen.
Het risico van verlies of beschadiging is ten laste van de klant vanaf levering.
Bestellingen worden ten laatste binnen een termijn van 30 dagen behandeld.
Indien dit niet mogelijk is doordat bepaalde goederen niet op voorraad zijn of niet meer leverbaar, verbindt Alfa Dog Food zich ertoe u binnen de 10 werkdagen na bestelling u hiervan op de hoogte te brengen. In dit geval heeft u het recht de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren zonder kosten.
De leveringsplicht van Alfa Dog Food is voldaan nadat deze één keer is aangeboden op het aangegeven afleveradres. Indien er niemand ter plaatse is om de goederen in ontvangst te nemen worden de bestelde goederen niet meer aangeboden. U kan ze uiteraard wel komen afhalen in de Boudewijnlaan 73 te Aalst. De leveringskosten blijven dan wel verworven door Alfa Dog Food.
Alle genoemde termijnen zijn indicatief en kunnen niet als recht dienen.

 

Artikel 5: Verzakingsrecht

Als consument beschikt u over het recht van uw aankoop af te zien, zonder enige kost.
Mocht uw aankoop niet zijn wat u had verwacht kan u de ongeopende, niet gebruikte artikelen terugsturen naar Alfa Dog Food, Boudewijnlaan 73, 9300 Aalst.
Dit binnen de 14 dagen na levering.
Indien u hier gebruik van wil maken dient u dit eerst te melden op het e-mail adres sofie@alfadogfood.be

Volgende zaken worden nooit teruggenomen:
• Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikels
• Artikels die geopend zijn geweest
• Artikels die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals alle diepvriesproducten.

 

Artikel 6: Prijs en betaling

Alle prijzen vermeld op de site zijn in EUR en inclusief BTW en andere taksen.
Verzendkosten zijn niet inclusief en staan apart vermeld.
Alfa Dog Food is niet verantwoordelijk voor drukfouten betreffende de prijszetting op de website.
De vermelde prijs slaat enkel en uitsluitend op de artikelen woordelijk omschreven.
Bij twijfel kan u ons steeds contacteren via e-mail voor bijkomende informatie.
Alfa Dog Food behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen wanneer dit noodzakelijk is of bij prijsaanpassingen van de fabrikant.
Betaling van de bestelling kan:
• Kaartbetaling bij afhaling
• Contante betaling bij afhaling
• Via overschrijving
Bij betaling via overschrijving dient de betaling ons te bereiken binnen 7 dagen na bestelling. Zo niet behoudt Alfa Dog Food zich het recht om de bestelling automatisch te annuleren en eventuele kosten door te rekenen aan klant.
Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van België bevoegd.

 

Artikel 7: Schadevergoeding en Verwijlinteresten

In geval van niet betaling is de klant vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag.
Bovendien is de klant bij wanbetaling en indien een aanmaningsbrief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%
op het openstaande bedrag met een minimum van €50.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking van Alfa Dog Food om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 

Artikel 8: Garantie

Om beroep te kunnen doen op de wettelijke garantie volgens de consumenten wet van 21 december 2004, dient de klant het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.
Elk gebrek dient door de klant binnen de 7 dagen worden gemeld. Na deze periode vervalt elk recht op vervanging.
Deze garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan wegens valpartijen, incorrect gebruik, ongelukken, verwaarlozingen en gebruik anders dan waarvoor het artikel is bedoeld.
De garantie is evenmin overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klachten

Elke klacht betreffende zowel factuur als zichtbare beschadigingen en/ of kwalitatieve tekortkomingen bij levering dienen om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd binnen de 3 dagen na ontvangst aangetekend gemeld te worden.